E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 10

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายลิขิต หมู่ที่ 6 บ้านหนองบัวน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 64
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนายสังวาลย์-เกษตรแดง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 64
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนายบุญใบ หมู่ที่ 3 บ้านน้ำบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 64
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนาคำไฮ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 64
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนาคำน้อย หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 64
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนากะแลม หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 64
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางคลองซอย สาย 2 หมู่ที่ 7 บ้านโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 64
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางคลองซอยตอนบน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 64
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางวัดป่าวังมะคั่ง หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน(กองช่าง) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ย. 64
ซื้อคอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก) จำนวน ๑๕๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 ส.ค. 64
ซื้อชุดกู้ชีพ จำนวน ๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 64
จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ยี่่ห้อ โตโยต้า Hilux Revo หมายเลขทะเบียน กง 8408 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 64
จ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรัง สายทางบ้านนายเอกชัย หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 64
จ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยขี้หมู หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ส.ค. 64
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาโคก หมู่ที่ 7 บ้านโนนสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 64
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาคำไฮ หมู่ที่ 2 บ้านหนองหนาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ส.ค. 64
ซื้อสารส้มใสชนิดก้อน,คลอรีนผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ส.ค. 64
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาคำไฮ หมู่ที่ 2 บ้านหนองหนาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ค. 64
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ค. 64
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID ๑๙) จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ค. 64
ซื้อผ้าประดับและดอกรักตั้งเสาธง (โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ค. 64
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักงานปลัด) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 มิ.ย. 64
จ้างก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 มิ.ย. 64
จ้างเหมาจัดทำอาหารและน้ำดื่มให้กับกลุ่มผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4 มิ.ย. 64
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้กับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพฐ. ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ค. 64
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัว ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ค. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ (นางคำหวา คำมุงคุณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้างปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ (นางเมรี เสนาช่วย) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้พิการ (นางคำหวา คำมุงคุณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 64
ซื้อวัสดุก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยช่วยเหลือผู้ยากไร้ (นางเมรี เสนาช่วย) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 พ.ค. 64
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17 พ.ค. 64
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 สายวัดป่าวังมะคั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 64
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 สายนากะแลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 64
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 สายห้วยชะโนด บ้านเหล่าดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 64
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 สายนายสังวาลย์ไปบ้านเกษตรแดง บ้านน้ำบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 64
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 สายนายวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ค. 64
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 สายนายลิขิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ค. 64
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 สายนาคำน้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 พ.ค. 64
ซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 64
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 พ.ค. 64
ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 พ.ค. 64