สำนักงานปลัด


ออนไลน์ : 13

หัวข้อ :: สำนักงานปลัด

สำนักงานปลัด


นายตะวัน เสวมาตย์
หัวหน้าสำนักปลัด


นายสิรภพ คำมุงคุณ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นายเทพประสิทธิ์ จิตอามาตย์
นิติกร ชำนาญการ


จ่าเอกอนุสรณ์ ประทุมลี
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ


น.ส.จิระภา ภักดีแก้ว
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ


น.ส.พนมภร ประทุมลี
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นายสุทธิชัย ไชยเพชร
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นายวุฒิชัย สิงห์นาแพง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวอมรรัตน์ ไตรแก้ว
เจ้าพนักง่่านธุรการปฏิบัติงาน


น.ส.พัชรินทร์ พ่อกว้าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายเดี่ยว โคตรพรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


น.ส.มณีรัตน์ เชื้อกุณะ
พนักงานจ้างทั่วไป


นายเกรียงไกร เชื้อกุลา
พนักงานขับรถ


นายสุรชัย อุ่นชัย
พนักงานจ้างทั่วไป


นายอำนาจ จิตอามาตย์
พนักงานจ้างทั่วไป


จักรพันธ์ เชื้อเมืองแสน
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสุนีย์ ใจสนุก
พนักงานจ้างทั่วไป