มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 9

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล   9 ก.ค. 63 74
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   30 มิ.ย. 63 12
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   1 มิ.ย. 63 72
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ   1 มิ.ย. 63 93
มาตรการป้องกันการรับสินบน   1 มิ.ย. 63 84