ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว บ้านเหล่าดง ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร


ออนไลน์ : 9

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศสรุปการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน พ.ศ.2565 2 พ.ค. 65 20
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565) 7 เม.ย. 65 22
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน มี.ค 2565 4 เม.ย. 65 18
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่2 1 เม.ย. 65 24
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 3 30 มี.ค. 65 24
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน ก.พ 2565 14 มี.ค. 65 27
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน ม.ค 2565 9 ก.พ. 65 36
ขอเชิญชวนแสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ก.พ. 65 64
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่1 14 ม.ค. 65 25
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 14 ม.ค. 65 19
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน ธ.ค. 2564 6 ม.ค. 65 69
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 2 30 ธ.ค. 64 9
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน พ.ย. 2564 3 ธ.ค. 64 64
ประกาศองคืการบริหารส่วนตำบลหนองบัว เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2565 29 พ.ย. 64 98
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน ต.ค. 2564 24 พ.ย. 64 64
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีประมาณ 2564 17 พ.ย. 64 102
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน ก.ย. 2564 12 ต.ค. 64 131
รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564 11 ต.ค. 64 16
คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 5 ต.ค. 64 104
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 1 ต.ค. 64 7
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน ส.ค. 2564 6 ก.ย. 64 146
ทะเบียนรายชื่อผู้เข้าพักรักษาตัว ศูนย์พักคอยหนองบัวอุ่นใจ ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 17 ส.ค. 64 180
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน ก.ค 2564 3 ส.ค. 64 165
ประกาศสัดส่วนประชาคมระดับภาพรวม 5 ก.ค. 64 132
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน มิ.ย 2564 4 มิ.ย. 64 152
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 29 พ.ค. 64 134
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน เม.ย 2564 5 พ.ค. 64 166
ประกาศ เรื่องขยายเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 30 เม.ย. 64 157
รายงานงบแสดงรายรับ-จ่าย ประจำเดือน มี.ค 2564 19 เม.ย. 64 176
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ประจำปี พ.ศ.2564 26 มี.ค. 64 185