อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 7

ประชุมประชาคมประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จัดประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2563-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว... วันที่ 30 มิ.ย. 63 (ดูู 112)

ปลูกหญ้าสนามดินใหม่

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นำโดย นายจามลี ประทุมลี นายก อบต.หนองบัว พร้อมด้วยบุคลากร อบต.หนองบัว ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกหญ้า บริเวณด้านหลังสำนักงาน เพื่อให้เป็นสถานที่ในการออกกำลังกายต่อไป... วันที่ 29 มิ.ย. 63 (ดูู 119)

โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นตำบลหนองบัว

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จัดโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นตำบลหนองบัว โดยมีนายจามลี ประทุมลี นายก อบต.หนองบัวเป็นประธานในพิธีเปิด วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีทักษะในการป้องกันตัวเอง รู้จักคิด วิเคราะห์ โดยมี นางสาวปัญชลีย์ ลิขิตสุนทรศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพ และนา..... วันที่ 26 มิ.ย. 63 (ดูู 129)

นายอำเภอดงหลวงตรวจนิเทศ

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายชัชวาลย์ ทองชน นายอำเภอดงหลวง ลงพื้นที่พบปะและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นข้าราชการ ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว และตรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบัว ตามมาตรการเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษา เพื่อจัดการเรียน การสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีกา..... วันที่ 22 มิ.ย. 63 (ดูู 104)

พ่นหมอหควันและฝอยละอองกำจัดยุงลายในวัดและสถานศึกษา

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า ลงพื้นที่ฉีดพ่นกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในสถานที่ราชการและสถานศึกษา ในพื้นที่ตำบลหนองบัว ​  ... วันที่ 19 มิ.ย. 63 (ดูู 61)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มสิทธิภาพบุคลากรในการดูแลเว็บไซต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุม อบต.หนองบัว

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มสิทธิภาพบุคลากรในการดูแลเว็บไซต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุม อบต.หนองบัว โดยมีนายจามลี ประทุมลี นายก อบต.หนองบัว เป็นประธานในพิธีเปิด โดยวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ สามารถปรับปรุงเว็บไซต์..... วันที่ 17 มิ.ย. 63 (ดูู 78)

ร่วมต้อนรับกรรมการคัดสรรกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นำโดย นายจามลี ประทุมลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นายอิสระ เทพวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว พร้อมบุคลากร อบต.หนองบัว ร่วมต้อนรับกรรมการคัดสรรกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ และเป็นกำลังใจแก่ผู้นำชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหนองหนา..... วันที่ 16 มิ.ย. 63 (ดูู 72)

แจ้งประชาสัมพันธ์

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563... วันที่ 16 มิ.ย. 63 (ดูู 65)

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัว

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัว จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัว เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมถึงปรึกษาหารือการดำเนินงาน เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน... วันที่ 15 มิ.ย. 63 (ดูู 100)

ประชุมประจำเดือน

วันที่ 11 มิถุนายน 2563 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน อบต.หนองบัว ร่วมประชุมประจำเดือน เพื่อชี้แจงข้อมูลข่าวสาร กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของกองต่างๆ และรับฟังปัญหาในแต่ส่วนเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานต่อไป... วันที่ 11 มิ.ย. 63 (ดูู 51)

ตู้ปันสุข

ทำดีด้วยหัวใจ ขอบคุณ คุณครูละมัย คำมุงคุณ ครู กศน.ตำบลหนองบัว มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค ตู้ปันสุข ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ##ร่วมแบ่งปันด้วยกันนะคะ ... วันที่ 4 มิ.ย. 63 (ดูู 65)

การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาในหมู่บ้าน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 ลงนามข้อตกลงความร่วมมือเป็นเครือข่าย กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว พร้อมมอบชุดทดสอบตัวอย่างน้ำ (Test kit) และสาธิตวิธีการใช้ชุดทดสอบตัวอย่างน้ำ เพื่อนำไปใช้ในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปาในหมู่บ้าน... วันที่ 26 พ.ค. 63 (ดูู 54)

หนองบัวมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 2020

... วันที่ 2 ก.พ. 63 (ดูู 95)

โครงการสร้างอาชีพผู้มีรายได้น้อยและยากจน ตามวิถีพอเพียง สู่เป้าหมายการพึ่งตนเองจังหวัดมุกดาหาร

นายจามลี ประทุมลี นายกองค์การบริการส่วนตำบลหนองบัว เป็นประธานเปิดโครงการโครงการสร้างอาชีพผู้มีรายได้น้อยและยากจน ตามวิถีพอเพียง สู่เป้าหมายการพึ่งตนเองจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งจัดโดย พมจ.ร่วมกับ อบต.หนองบัว เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพสำหรับผู้มีรายได้น้อยและยากจน ... วันที่ 19 ก.ค. 62 (ดูู 54)

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการประจำปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โดยนายจามลี  ประทุมลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้ส่งมอบบ้านสำหรับผู้พิการ ที่ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยตามโครงการ จำนวน สอง ราย คือ 1. นางแสงทิตย์  ไชยเพชร บ้านเลขที่ 109 หมู่ 2 บ้านหนองหนาว 2. รายนางน้อย  ใจสนุก  บ้านเลขที่ 10..... วันที่ 19 เม.ย. 62 (ดูู 52)