กองคลัง


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


น.ส. อภิญญา วงศ์ศรีชา
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสิริกาญจน์ ราชสุวรรณ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


น.ส.สวรินทร์ สาทอนราช
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


น.ส.อรอุมา ประทุมลี
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


น.ส.สาริสา คำมุงคุณ
พนักงานจ้าง


น.ส. นิติยา คุณสว่าง
พนักงานจ้างทั่วไป


น.ส.ศุภรรณี ผายเงิน
พนักงานจ้างทั่วไป


น.ส.กัญญารัตน์ โคตรพรม
พนักงานจ้างทั่วไป