คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 9

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
ผังแสดงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน   11 พ.ค. 64 3
คู่มือปฏิบัติงานท้องถิ่น   3 ก.ค. 63 79
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี   3 ก.ค. 63 83
คู่มือ Info (2563)   3 ก.ค. 63 81