ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 -2570)


ออนไลน์ : 10

Gallery :: ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 -2570)
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา ความต้องการของผู้นำตัวแทนทั้ง 8 หมู่บ้าน เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) สำหรับการประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้นำแผนพัฒนาหมู่บ้านบูรณาการร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เท่าที่งบประมาณจะสามารถดำเนินการได้ และเพื่อบรรจุไว้รองรับงบประมาณอื่นๆ ที่เกินศักยภาพ และอาจมีขึ้นในอนาคต
 
วันที่ : 1 ตุลาคม 64   View : 105