การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ครู และพนักงานจ้าง สังกัดสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ครู และพนักงานจ้าง สังกัดสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล ครู และพนักงานจ้าง สังกัดสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
วันที่ : 29 เมษายน 65   View : 7