ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP


ออนไลน์ : 9

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้กับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษารถกู้ชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 พ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2565
จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง (โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ย. 2565
จ้างเหมาตกแต่งจัดสถานที่และบริเวณพื้นที่จัดงาน (โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ย. 2565
จ้างเหมาค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้กับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 ต.ค. 2565
ซื้อน้ำดื่มประจำสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2565
จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ อบต.หนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสัมมา หมู่ที่ 4 บ้านเหล่าดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ก.ย. 2565
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2565
ซื้อคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2565
จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ โตโยต้า Hilux Revo หมายเลขทะเบียน กง ๘๔๐๘ มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง (ยี่ห้อมิตซูบิชิ ทะเบียน กง ๑๘๔๓ มุกดาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 2565
จ้างเหมาจัดหาอาหารและอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ (โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 2565
ซื้อสารเคมี, กรวดกรอง, ทรายกรอง,สารส้มแบบใสชนิดก้อน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะรับแขก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สนาม (เต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ย. 2565
ซื้อถ้วยรางวัลโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน ไม่เกิน ๑๒ ปี ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนาคำไฮ หมู่ที่ 2 บ้านหนองหนาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางห้วยเขาวัว หมู่ที่ 5 บ้านเหล่าเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุวรรณ หมู่ที่ 3 บ้านน้ำบ่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 2565
ซื้อเครื่องปรับอากาศ (แบบติดผนัง) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ส.ค. 2565
ซื้อผ้าประดับ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ส.ค. 2565
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้ำถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,4,6,7,8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 2565
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาโคกกลาง หมู่ที่ 8 บ้านหนองหนาวงาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ค. 2565
จ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ก.ค. 2565
ซื้ออุปกรณ์ประปาสำหรับซ่อมแซมท่อประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๘ ในเขต อบต.หนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ค. 2565
ซื้อตู้เย็น ขนาด ๙ คิวบิกฟุต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 6 ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำหรับโครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ค. 2565
จ้างเหมาค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุควบคุมและป้องกันโรค ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ก.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมห้องน้ำอาคารที่ทำการ อบต.หนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ค. 2565
จ้างเหมาลงท่อคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายรอบบ้าน บ้านหนองหนาว หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้กับโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด สพฐ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28 มิ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่และเตรียมอุปกรณ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มิ.ย. 2565