กองช่าง


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายโกสินทร์ สุขทองสา
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายสมญา คำมุงคุณ
นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน


นายศักดิ์ชัย วงศ์กระโซ่
พนักงานจ้างทั่วไป


นายวิษณุพล คำมุงคุณ
พนักงานจ้างทั่วไป


นายจิตร โคตรพรม
พนักงานจ้างทั่วไป


นายนุชศรี โคตรพรม
พนักงานจ้างเหมาบริการ