องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ออนไลน์ : 7

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วันที่ โหลด
แบบรายงาน รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   20 ม.ค. 2566 76
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   19 มี.ค. 2565 136
มาตรการความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   5 ต.ค. 2564 111
มาตรการเผยแพร่ข้อมูล   9 ก.ค. 2563 253
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   30 มิ.ย. 2563 183
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   1 มิ.ย. 2563 249
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ   1 มิ.ย. 2563 275
มาตรการป้องกันการรับสินบน   1 มิ.ย. 2563 283