องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

สำนักปลัด


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


นายตะวัน เสวมาตย์
หัวหน้าสำนักปลัด


นายสิรภพ คำมุงคุณ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นายเทพประสิทธิ์ จิตอามาตย์
นิติกร ชำนาญการ


จ่าเอกอนุสรณ์ ประทุมลี
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ


นางสาวจิระภา ภักดีแก้ว
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวพนมภร ประทุมลี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายสุทธิชัย ไชยเพชร
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางสาวปิยะรัตน์ กัณหาโยธี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาววิมลรัตน์ แสนสุภา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางพัชรินทร์ จิรายุนรากูร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายเดี่ยว โคตรพรม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวมณีรัตน์ เชื้อกุณะ
พนักงานจ้างทั่วไป


นายเกรียงไกร เชื้อกุลา
พนักงานขับรถ


นายสุรชัย อุ่นชัย
พนักงานจ้างทั่วไป


นายอำนาจ จิตอามาตย์
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวสุนี ใจสนุก
พนักงานจ้าง


นายจินดา ดวงตา
พนักงานจ้าง


นายศักดา ไชยเพชร
พนักงานจ้าง