หัวหน้าส่วนราชการ


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: หัวหน้าส่วนราชการ

หัวหน้าส่วนราชการ


นายอิสระ เทพวงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เบอร์โทร : 0935945258


นายตะวัน เสวมาตย์
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร : 0645796014


น.ส. อภิญญา วงศ์ศรีชา
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร : 0849606869


นายโกสินทร์ สุขทองสา
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 0922431506