องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว1  ยุทธศาสตร์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมและระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสังคมชุมชนน่าอยู่ รู้รักสามัคคี และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมภาคการเกษตรและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล

2  เป้าประสงค์
(1)  ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านแหล่งน้ำ และสภาพแวดล้อมที่ดี มีมาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
(2)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(3)  ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(4)  มีศิลปวัฒนธรรม ศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
(5)  องค์การบริหารส่วนตำบล มีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
 
วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2565   View : 1232