อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 9

รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายเชิญ คำมุงคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ได้เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จาก นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร พร้อมนี้..... วันที่ 18 ส.ค. 2565 (ดูู 48)

กิจกรรมต่อต้านการทุจริตพร้อมประกาศนโยบายไม่รับ ของขวัญ (No Gift Policy

พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวร่วมกันจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต และประกาศนโยบายไม่รับ ของขวัญ (No Gift Policy... วันที่ 18 มี.ค. 2565 (ดูู 78)

ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566 -2570)

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) เพื่อรับฟังความคิดเห็น ปัญหา ความต้องการของผู้นำตัวแทนทั้ง 8 หมู่บ้าน เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) สำหรับการประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 ได้..... วันที่ 1 ต.ค. 2564 (ดูู 155)

โครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ชุมชนตำบลหนองบัวต่อต้านยาเสพติด

โครงการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ชุมชนตำบลหนองบัวต่อต้านยาเสพติด... วันที่ 19 ก.ค. 2564 (ดูู 254)

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง... วันที่ 19 ก.ค. 2564 (ดูู 236)

โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา

โครงการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา... วันที่ 19 ก.ค. 2564 (ดูู 135)

การส่งเสริมกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย และให้ประชาชนมีส่วนร่วม ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติด... วันที่ 13 ก.ค. 2564 (ดูู 150)

ลานกีฬา และสนามกีฬาที่ประชาชนสามารถใช้เล่นกีฬาและนันทนาการ

ลานกีฬา และสนามกีฬาที่ประชาชนสามารถใช้เล่นกีฬาและนันทนาการ... วันที่ 13 ก.ค. 2564 (ดูู 123)

พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล

พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันต่อต้านการคอร์รัปชั่นสากล(ประเทศไทย) ณ หอประชุม 250 ปี จังหวัดมุกดาหาร จัดโดย คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดมุกดาหาร... วันที่ 9 ธ.ค. 2563 (ดูู 116)

โครงการทำน้ำยาอเนกประสงค์(ของผู้สูงอายุ

โครงการทำน้ำยาอเนกประสงค์ (ของผู้สูงอายุ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว... วันที่ 1 ต.ค. 2563 (ดูู 131)

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563... วันที่ 1 ต.ค. 2563 (ดูู 129)

ประชุมประชาคมประจำปี พ.ศ.2563

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จัดประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2563-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว... วันที่ 30 มิ.ย. 2563 (ดูู 273)

ปลูกหญ้าสนามดินใหม่

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นำโดย นายจามลี ประทุมลี นายก อบต.หนองบัว พร้อมด้วยบุคลากร อบต.หนองบัว ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกหญ้า บริเวณด้านหลังสำนักงาน เพื่อให้เป็นสถานที่ในการออกกำลังกายต่อไป... วันที่ 29 มิ.ย. 2563 (ดูู 319)

โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นตำบลหนองบัว

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จัดโครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นตำบลหนองบัว โดยมีนายจามลี ประทุมลี นายก อบต.หนองบัวเป็นประธานในพิธีเปิด วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีทักษะในการป้องกันตัวเอง รู้จักคิด วิเคราะห์ โดยมี นางสาวปัญชลีย์ ลิขิตสุนทรศักดิ์ พยาบาลวิชาชีพ และนา..... วันที่ 26 มิ.ย. 2563 (ดูู 490)

นายอำเภอดงหลวงตรวจนิเทศ

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 นายชัชวาลย์ ทองชน นายอำเภอดงหลวง ลงพื้นที่พบปะและมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นข้าราชการ ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว และตรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองบัว ตามมาตรการเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษา เพื่อจัดการเรียน การสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีกา..... วันที่ 22 มิ.ย. 2563 (ดูู 442)

พ่นหมอหควันและฝอยละอองกำจัดยุงลายในวัดและสถานศึกษา

วันที่ 19 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่า ลงพื้นที่ฉีดพ่นกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกในสถานที่ราชการและสถานศึกษา ในพื้นที่ตำบลหนองบัว ​  ... วันที่ 19 มิ.ย. 2563 (ดูู 194)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มสิทธิภาพบุคลากรในการดูแลเว็บไซต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุม อบต.หนองบัว

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มสิทธิภาพบุคลากรในการดูแลเว็บไซต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุม อบต.หนองบัว โดยมีนายจามลี ประทุมลี นายก อบต.หนองบัว เป็นประธานในพิธีเปิด โดยวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ สามารถปรับปรุงเว็บไซต์..... วันที่ 17 มิ.ย. 2563 (ดูู 272)

ร่วมต้อนรับกรรมการคัดสรรกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นำโดย นายจามลี ประทุมลี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว นายอิสระ เทพวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว พร้อมบุคลากร อบต.หนองบัว ร่วมต้อนรับกรรมการคัดสรรกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงฯ และเป็นกำลังใจแก่ผู้นำชุมชน ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านหนองหนา..... วันที่ 16 มิ.ย. 2563 (ดูู 217)

แจ้งประชาสัมพันธ์

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมุกดาหาร จัดโครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน ในวันที่ 22 มิถุนายน 2563... วันที่ 16 มิ.ย. 2563 (ดูู 211)

ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัว

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัว จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบัว เพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รวมถึงปรึกษาหารือการดำเนินงาน เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน... วันที่ 15 มิ.ย. 2563 (ดูู 361)