องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


นางผวงผกา ทิพย์สิงห์
ครูชำนาญการ


นางประจิตร ยังแสนภู
ครูชำนาญการ


นางพิมพิมล คำมุงคุณ
ครูชำนาญการ


นางเสนีย์ เชื้อเมืองแสน
ครูชำนาญการ


นายอานันต์ โคตรพรม
ครูชำนาญการ


นางฐิติกานต์ โคตรพรม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางสาวจุรีพร ประทุมลี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


อัญญารัตน์ โคตรพรม
พนักงานจ้าง


นางสาวอรัญญา คำมุงคุณ
พนักงานจ้าง


นางสาวขวัญนภา วงค์กระโซ่
พนักงานจ้าง