องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

กองคลัง


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


นางสาวอภิญญา วงศ์ศรีชา
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวสวรินทร์ สาทอนราช
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


นางสาวอรอุมา ประทุมลี
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นางสาวศิริญาพร สาธุชาติ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวสาริสา คำมุงคุณ
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวนิติยา คุณสว่าง
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวศุภรรณี ผายเงิน
พนักงานจ้าง


นางสาวกัญญารัตน์ โคตรพรม
พนักงานจ้าง


นางสาวพรรณธิมา ไชยเพชร
พนักงานจ้าง


นางสาวภัชราภรณ์ แพงโสดา
พนักงานจ้าง