กองคลัง


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: กองคลัง

กองคลัง


น.ส. อภิญญา วงศ์ศรีชา
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสิริกาญจน์ ราชสุวรรณ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


น.ส.สวรินทร์ สาทอนราช
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ


น.ส.อรอุมา ประทุมลี
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ


น.ส.สาริสา คำมุงคุณ
พนักงานจ้าง


น.ส. นิติยา คุณสว่าง
พนักงานจ้างทั่วไป


น.ส.ศุภรรณี ผายเงิน
พนักงานจ้างทั่วไป


น.ส.กัญญารัตน์ โคตรพรม
พนักงานจ้างทั่วไป


นางสาวพรรณธิมา ไชยเพชร
พนักงานจ้างเหมาบริการ