องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

วิสัยทัศน์-พันธกิจ


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: วิสัยทัศน์-พันธกิจ

วิสัยทัศน์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว


วิสัยทัศน์
“สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ด้วยการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

 

วันที่ : 14 มิถุนายน 2562   View : 1155