องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

คณะผู้บริหาร


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร


นายเชิญ คำมุงคุณ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เบอร์โทร : 0856809241


นายพิชิตชัย จิตอามาตย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เบอร์โทร : 080116922


นายสมบูรณ์ วงศ์ผาบุตร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
เบอร์โทร : 0834671549


นายทองพูน ไชยเพชร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบบหนองบัว
เบอร์โทร : 0879480385