องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

สมาชิกสภาฯ


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: สมาชิกสภาฯ

สมาชิกสภาฯ


นายค้าย เชื้อเมืองแสน
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว


นางสุพัตรา โคตรพรม
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว


นายวุฒิเดช ไชยเพชร์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หมู่ 2


นายสุวิทย์ โคตรพรม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หมู่ 4


นายนาย โคตรพรม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หมู่ 5


นางณัฐณิชา คำมุงคุณ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หมู่ 6


นายสุทธิรักษ์ ลาภภิญโญ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว หมู่ 7