องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

วัดโพธิ์ชัย


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: วัดโพธิ์ชัย

วัดโพธิ์ชัย 

ประวัติความเป็นมา

วัดโพธิ์ชัย เป็นวัดเก่าแก่ที่สำคัญของชุมชนบ้านหนองหนาว ตั้งอยู่เลขที่ 116 บ้านหนองหนาว หมู่ที่ ๒ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2439 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๕๙ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘ เมตร

การบริหารการปกครองตามที่ปรากฏในเอกสารหลักฐาน วัดโพธิ์ชัยมีเจ้าอาวาสปกครองตามลำดับ ดังนี้

รูปที่ 1 พระครูพุทธวงศ์ ปกครอง พ.ศ. 2456 - 2478

รูปที่ ๒ พระแก้ว ขนฺติธโร ปกครอง พ.ศ. 2479 - 2482

รูปที่ 3 พระศรี เขมวณฺโณ ปกครอง พ.ศ. 2484 - 2498

รูปที่ 4 พระสุ สุวโจ ปกครอง พ.ศ. 2500 - 2506

รูปที่ 5 พระไข ฐานุตฺตโม ปกครอง พ.ศ. 2507 - 2518

รูปที่ 6 พระมงคลสมณคุณ (ล้วน กลฺยาณคุโณ) ปกครอง พ.ศ. 2534 - 2561

รูปที่ ๗ พระครูโพธิชัยกิจ (สมทรัพย์) ปกครอง พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

หนังสืออ้างอิง : อัตชีวประวัติ พระครูมงคลสมณคุณ (ปู่ล้วน กัลฺยาณคุโณ) อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย บ้านหนองหนาว ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร โดย อาจารย์อนุชา พละกุล รวบรวม และเรียบเรียง หน้า 8 - 9

วันที่ : 18 มิถุนายน 2563   View : 1055