องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 10

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564   19 มี.ค. 2565 142
บันทึกรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ พร้อมปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไข ประจำปี 2564   19 มี.ค. 2565 149
แจ้งผลการตรวจสอบ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน   10 ม.ค. 2565 190