องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 5

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562   9 ม.ค. 2567 57
คู่มือการปฏิบัติงานด้านวินัย ผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นิติกร หรือที่ได้รับมอบหมาย   5 ต.ค. 2564 137
คู่มือปฏิบัติงานเบียยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ผู้ปฏิปัติงาน ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนหรือที่ได้รับมอบหมาย   5 ต.ค. 2564 141
ผังแสดงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน   11 พ.ค. 2564 206
คู่มือปฏิบัติงานท้องถิ่น   3 ก.ค. 2563 264
คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี   3 ก.ค. 2563 250
คู่มือ Info (2563)   3 ก.ค. 2563 263