องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

คู่มือประชาชน


ออนไลน์ : 10

คู่มือประชาชน วันที่ โหลด
คู่มือประชาชน งานร้องเรียนร้องทุกข์ และข้อมูลข่าวสาร   9 ม.ค. 2567 17
คู่มือประชาชน งานทะเบียนพาณิชย์   9 ม.ค. 2567 18
ข้อบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า อบต.หนองบัว พ.ศ. 2561   7 มี.ค. 2565 16
คู่มือประชาชน งานพัฒนาชุมชน การขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์   1 ต.ค. 2564 77
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพ   3 ก.ค. 2563 257
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ   3 ก.ค. 2563 264
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   3 ก.ค. 2563 260
ข้อบัญญัติการควบคุมสัตว์เลี้ยง อบต.หนองบัว พ.ศ.2562   30 พ.ย. 542 21
ข้อบัญญัติ อบต.หนองบัว การติดตั้งบ่อดักไข พ.ศ.2565   30 พ.ย. 542 21