องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ

1. คำสั่ง
2. บันทึกเสนอ
3. รายงานการประชุม
 
วันที่ : 21 กรกฎาคม 2563   View : 621