องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการงานรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี พ.ศ. 2564


ออนไลน์ : 15

หัวข้อ :: โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการงานรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี พ.ศ. 2564

Diagram showing the registration process
วันที่ : 2 ธันวาคม 2564   View : 457