โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการงานรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี พ.ศ. 2564


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการงานรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ประจำปี พ.ศ. 2564

แผนผังแสดงขั้นตอนการรับลงทะเบียน
วันที่ : 2 ธันวาคม 2564   View : 101