การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล สังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล สังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล สังกัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
วันที่ : 29 เมษายน 2565   View : 43