องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

Nongbua Subdistrict Administrative Organization

โครงการธนาคารขยะ อบต.หนองบัว ประจำเดือน มีนาคม 2567


ออนไลน์ : 2

Gallery :: โครงการธนาคารขยะ อบต.หนองบัว ประจำเดือน มีนาคม 2567
อบต.หนองบัว ได้ดำนินการจัดตั้งธนาคารขยะ ภายในหน่วยงานขึ้น เพือเป้นการนำร่องการดำเนินงานธนาคารขยะในพื้นที่ตำบลหนองบัว รายได้จากการขยะรีไซเคิลนำไปจัดตั้งสิทธิสวัสดิการแก่สมาชิก และเป็นการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่หมู่บ้าน ชุมชนในเขตตำบลหนองบัวที่สนใจจัดตั้งธนาคารขยะในหมู่บ้าน ชุมชน ในเขตตำบลหนองบัวหรือใกล้เคียงต่อไป
 
ทะเบียนนำฝากธนาคารขยะ อบต.หนองบัว
ประจำเดือน  มีนาคม พ.ศ.2567
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล สมาชิก รายการนำฝาก (ก.ก.) เป็นเงิน หมายเหตุ
ขวดแก้ว กระดาษ พลาสติก โละ อโลหะ อื่นๆ รวม(ก.ก.)
1 นายจิร ล่องสินธู     6       6 27  
2 นายสิรภพ  คำมุงคุณ 1 6 1.4   1   9.4 29  
3 นายเทพประสิทธิ์  จิตอามาตย์ 1.7   3   0.2   4.9 19  
4 นางสาวพนมภร  ประทุมลี     3       3 13  
5 นางพัชรินทร์ จิรายุนรากูร     1.2   0.3   1.5 9  
6 นางสาวมณีรัตน์  เชื้อกุณะ 1 3.9 2   0.2   7.1 18  
7 นางสุนี    ใจสนุก 0.5 2 1.4       3.9 10  
8 นายจิตร   โคตรพรม 13.7   3.4     1.1 18.2 31  
9 นายโด     โคตรพรม 0.7         4.5 5.2 10  
10 นางสาวภัชราภรณ์  แพงโสดา 0.5 1 0.6       2.1 5  
รวม 19.1 12.9 22 0 1.7 5.6 61.3 171  
 
วันที่ : 26 มีนาคม 2567   View : 331